1. โครงการสัมมนาสัญจร ประจำปี 2557 เปิดลงทะเบียน 20-22 ตุลาคม 2557 ได้เต็มเรียบร้อยแล้ว แต่สามารถลงชื่อสำรองก่อน หากมีผู้สละสิทธิ์  
2. สัมมนาสัญจร ปี 2557 ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ขึ้นรถ  
3. รับสมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2558  
4. เชิญชวนบริษัทประกัน ยื่นซองเสนอราคาเพื่อรับประกัน ประจำปี 2558  
5. ทางสำนักงาน สก.สค.จังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญร่วมสั่งจองพระพฤหัสบดี องค์เทพแห่งความเป็นครู พุทธศักราช ๒๕๕๗ สามารถสั่งจองผ่านทางสหกรณ์ฯได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗  
6. ธนาคารออมสินแจ้งระบบ ATM ปิดบริการ(ชั่วคราว)