1. หนังสือยินยอมให้สหกรณ์หักเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนชำระหนี้ และภาระผูกพันอย่างอื่น เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายคำขอกู้เงินสามัญ และคำขอกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เริ่มใช้ 3 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป  
2. หนังสือยินยอมเปิดเผยและตรวจสอบภาระหนี้กับธนาคารออมสิน  
3. เรียน สมาชิก สอ.สป. เนื่องจาก สอ.สป. มีบริการเสริมแจ้งยอดชำระรายเดือน(ค่าหุ้น/หนี้/เงินฝาก) ผ่านทาง sms ซึ่งเป็นยอดเดียวกันกับที่หน่วยงานต้นสังกัดของท่านหักให้สอ.สป. ในแต่ละเดือน มิใช่เป็นการเรียกเก็บเพิ่มแต่อย่างใด จึงเรียนมาเพื่อทราบ  
4. คำขอและหนังสือกู้เงินหมุนเวียน  
5. แจ้งสมาชิกเพื่อทราบเกี่ยวกับเอกสารกู้ต่างๆ  
6. ประกาศแจ้งสมาชิกเปลี่ยนแปลงคำขอและหนังสือกู้เงินสามัญ  
7. คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ใช้ พ.ค.2558  
8. คำขอและหนังสือกู้เงินสามัญ กู้หุ้น  
9. การเปรียบเทียบการลดดอกเบี้ย ให้สมาชิก 0.25% กับเงินเฉลี่ยคืนที่ลดลง 2.50%  
10. ประกาศผลการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการแทนตำแหน่งที่ว่าง 1 ตำแหน่ง วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี (ปี 2558)