1. ธนาคารออมสินแจ้งระบบ ATM ปิดบริการ(ชั่วคราว)  
2. แจ้งปิดบริการระบบ ATM ธนาคารออมสิน (ชั่วคราว)  
3. ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกที่สามารถเข้ามารับบัตรสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ครูไทย(สสอค.)  
4. เปิดรับสมัครสมาชิกสามัญและสมทบ สส.ชสอ. อายุไม่เกิน 60 ปี รอบ 6/2557  
5. โหลดใบคำขอเปิดบัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน (สำหรับรับฝากสหกรณ์อื่น)  
6. ข่าวประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด เปิด"สาขาย่อย" วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 นี้