1. ทางสำนักงาน สก.สค.จังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญร่วมสั่งจองพระพฤหัสบดี องค์เทพแห่งความเป็นครู พุทธศักราช ๒๕๕๗ สามารถสั่งจองผ่านทางสหกรณ์ฯได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗  
2. ธนาคารออมสินแจ้งระบบ ATM ปิดบริการ(ชั่วคราว)  
3. แจ้งปิดบริการระบบ ATM ธนาคารออมสิน (ชั่วคราว)  
4. ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกที่สามารถเข้ามารับบัตรสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ครูไทย(สสอค.)  
5. เปิดรับสมัครสมาชิกสามัญและสมทบ สส.ชสอ. อายุไม่เกิน 60 ปี รอบ 6/2557  
6. โหลดใบคำขอเปิดบัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน (สำหรับรับฝากสหกรณ์อื่น)