1. โครงการสัมมนาสมาชิกเกษียณอายุ ปี 2559 ตรวจสอบรายชื่อ  
2. คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน เริ่ม 1 มี.ค. 59 กรุณาพิมพ์เป็นหน้า-หลัง  
3. หนังสือค้ำประกันเงินกู้ฉุกเฉิน(เริ่ม 1 มี.ค. 59 หน้า1 และ 2 พิมพ์เป็นหน้า-หลัง  
4. คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินATM เริ่ม 1 มี.ค. 59 กรุณาพิมพ์เป็นหน้า-หลัง)  
5. เรียนเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2559  
6. สหกรณ์โอนเงินปันผลเข้าบัญชีสีชมพูเรียบร้อยแล้ว  
7. ผลคะแนนการเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2558 อย่างเป็นทางการ  
8. หนังสือยินยอมให้สหกรณ์หักเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนชำระหนี้ และภาระผูกพันอย่างอื่น เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายคำขอกู้เงินสามัญ และคำขอกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เริ่มใช้ 3 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป  
9. หนังสือยินยอมเปิดเผยและตรวจสอบภาระหนี้กับธนาคารออมสิน  
10. เรียน สมาชิก สอ.สป. เนื่องจาก สอ.สป. มีบริการเสริมแจ้งยอดชำระรายเดือน(ค่าหุ้น/หนี้/เงินฝาก) ผ่านทาง sms ซึ่งเป็นยอดเดียวกันกับที่หน่วยงานต้นสังกัดของท่านหักให้สอ.สป. ในแต่ละเดือน มิใช่เป็นการเรียกเก็บเพิ่มแต่อย่างใด จึงเรียนมาเพื่อทราบ